مطالب و جزوات درسی

جلسه نهم    1390/09/30

قرارتحقیق معاینه محل

دادگاه می تواند راسا  یا به درخواست هریک از اصحاب دعوا قرار معاینه محل صادر کند . موضوع قرارو وقت

اجرا ان باید به طرف ابلاغ شود.

درقانون آئین دادرسی مدنی جدید دادگاه می تواند برای کشف حقیقت راس یا به درخواست اصحاب دعوا قرارتامین

معاینه محل را صادر کند . دربعضی از موارد معاینه محل الزامی است .

مثلا دریک عوای طرح شده دریک دادگاه دو نفر معارض نسبت به یک ملکی هستند که هنوز به ثبت نرسیده است .

دربسیاری از موارد نظر کارشناس قانع کننده است ولی دربعضی ازموارد خود قاضی یا دادرس باید کیفیت تصرف

طرفین را ملاحضه کند که دراین صورت اقدام به بازدید محل  کرده و از افرادی  که  درانجا  حضور داشته وساکن

هستند کسب اطلاع می کند.

 

نکته : قرارتحقیق معاینه محل بیشتر برای  حفظ  وضعیت  موجود است . به طور مثال  موجری  مدعی می شود که

ملکی که به مستاجرداده است برای کارگاه صحافی ولی او ان محل را تبدیل به کارگاه اهنگری کرده است وموجراز

قاضی می خواهد مجری قرار ازمحل بازدید کند واز وضیع فعلی مطلع شود زیرا ممکن است درصورتی که طرف

به دادگاه اطلاع دهد ودادگاه هم به مستاجر ابلاغ کند او محل  کار رابرای فریب دادگاه تغییر دهد.

درنتیجه صدور قرارتحقیق معاینه محل برای  حفظ اثارو وضعیت است. قرار معاینه  محل بخشی از قرارهای تامین

دلیل است.

ماده 256 قانون آئین دادرسی مدنی

صدور قرار تامین معاینه محل مستلزم حضوردر محل بوده  در نتیجه نیازبه تهیه وسایل وهزینه هایی است که طبق

ماده 256  قانون آئین  دادرسی  مدنی  این  هزینه ها  در مرحله  بدوی  با  خواهان دعوا  و در مرحله تجدیدنظر با

تجدیدنظرخواه است.                      

نکته مهم:

اگراجرای قرارتحقیق معاینه محل در مرحله  بدوی از سوی خواهان  طرح  شود و او وسایل واسباب انجام قرار را

حاضر نکند این موضوع یعنی قرارتحقیق از معاینه محل از اعداد  دلایل خارج  شده و دادگاه  طبق  دلایل موجود و

مابق دلایل ((درصورت وجود)) حکم پرونده را صادر می کند.

اگر اجرای قرا تحقیق معاینه محل راسا از سوی دادگاه صادر شود وخواهان اسباب ووسایل انجام قرار را مهیا نکند

ودادگاه نیز نتواند بدون قرارمعاینه محل رای خود را صادر کند دراین صورت قرارابطال دادخواست صادرمیگردد

 

اگراجرای قرارتحقیق  معاینه  محل در مرحله تجدیدنظر ازسوی تجدیدنظر خواه  تقاضا شود  و او اسباب  و وسایل

اجرای قرار را حاضرنکند این موضوع یعنی قرارتحقیق معاینه محل از اعداد دلایل خارج شده ودادگاه حکم پرونده

را با توجه به دلایل و مدارک  موجود صادر می کند.

اگر اجرای قرار تحقیق معاینه محل ازراسا ازسوی دادگاه  صادر شود  و تجدیدنظرخواه  وسایل اجرای قراررامهیا

نکند  و دلیلی برای اظهارنظر و صدورحکم  وجود نداشته  باشد در این صورت دادگاه  قرارتوقیف  دادرسی صادر

می نماید .

با توجه به این  تفاسیر دادگاه نمی تواند  اجرای  حکم را به حالت  تعلیق در بیاورد تا شرایط توقیف دادرسی مرتفع

شود پس بنابراین حکمی که درمرحله بدوی صادر شده است اجرا می شود.

قرارکارشناسی

ماده 259 قانون آئین دادرسی مدنی

قرار کارشناسی یکی از ادله اثبات دعوا است وشرایط ان نیز مانند صدورقرار تحقیق معاینه محل است.

صدر ماده 259 قانون آئین دادرسی مدنی برای مواقعی است که اصحاب دعوا از دادگاه تقاضا کنند که این موضوع

به کارشناس ارجاع شود.

قسمت دوم ماده 259 قانون آئین دادرسی مدنیدرمورد مواردی است  که دادگاه راسا اقدام به صدور قرار کارشناسی

کند .

داوری

ماده 491 قانون آئین دادرسی مدنی

افراد می توانند قبل از رجوع به دادگاه یا در حین رسیدگی به دعوا توافق کنند که این دعوا به  داوری  ارجاع شود

که دراین خصوص فردمتخصصی اظهارنظرکند.

مثلا دونفر در مورد حق تالیف کتابی  در دادگاه  طرح دعوا می کنند  درحین  رسیدگی  به این  دعوی  انها ازدادگاه

تقاضا می کنند چون رسیدگی به این  موضوع  یعنی  تعیین حق تالیف برای دادگاه دشواراست دراین خصوص داور

نظردهد .

درصورتی که داور نظر خود را  اعلام کند و اعتراضی  به  ان نشود  دادگاه حکم پرونده را صادر می کند ولی در

صورتی که داور نظر خود را  اعلام کند وبه ان اعتراض شود ،  دادگاه  رسیدگی  اصلی را متوقف کرده تامشخص

شود که ایا نظر داور درست بوده یاخیر.

اگر اثبات  شود که  نظر داور درست  نبوده و اشتباه  است دادگاه رسیدگی اصلی که  متوقف کرده بود برای صدور

حکم در مورد پرونده مجددا شروع می کند.

پایان دادرسی

پایان دادرسی ممکن است با دخالت دادگاه و دربعضی  مواقع  ممکن است  با  دخالت  خواهان وخوانده باشد . وقتی

دادرسی پایان می پذیرد که دادگاه رای دهد.

ماده 299 قانون آئین دادرسی مدنی

چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع ان به طور جزیی یا کلی باشد ، حکم ودرغیراینصورت قرارنامیده

می شود.

نکات مهم در مورد رای دادگاه

1-  همیشه دعوا توسط دادگاه پایان می پذیرد.

2- قرار ابطال دادخواست ممکن است با دفتر باشد ومدیردفتر ان را صادر کند ولی تصمیم قضائی همیشه با دادگاه

است.

3- تصمیم گیری باید صفت قضائی داشته باشد.

اوصاف تصمیمات اداری وقضائی

1- تصمیمات اداری قابل برگشت وعدول هستند ولی تصمیمات قضائی چنین خاصیتی ندارند .

2- امور راداری قابل تفویض هستند مانند نیابت قضائی ولی تصمیمات قضائی قابل تفویض نمی باشند.

3- تصمیمات اداری به هیچ عنوان اعتبار امر مختومه پیدا نمی کنند ولی تصمیمات قضائی هیچ موقع قابل برگشت

نبوده وحالت امر مختومه پیدا می کنند.

4- تصمیمات اداری ارز ناحیه اصحاب  دعوا  قابل  تقاضا  هستند  مانند  تقاضای صدور گواهی یا تقاضای کپی از

صورت جلسه ، ولی تصمیمات قضائی از ناحیه اصحاب دعوا قابل تقاضا نیستند.

پایان جلسه نهم

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۱۳۹۰/۱۰/۰۸ساعت ۱۹:۳۰ بعد از ظهر  توسط امین میرزابابائی  |