مطالب و جزوات درسی
لسه هشتم    1390/09/23

طواری دادرسی در مورد اشخاص

ماده 105 قانون آئین دادرسی مدنی

اگر یکی از اشخاص دعوا درحین رسیدگی فوت کند ، فوت شخص الزاما با ید دادرسی متوقف شود یاخیر؟

دراین گونه موارد درصورتی که دعوا قابلیت انتقال به دیگری را داشته باشد توقیف دادرسی اعلام می شود وکسانی

که می توانند به دعوی پاسخ دهند و پاسخگو باشند در دادگاه حاضر می شوند ولی  درصورتی  که  دعوا قابل انتقال

نباشد قاضی در مورد ماهیت پرونده به هر کیفیتی رسیدگی کرده و حکم ان را صادر می کند .

مثلا درمورد دعوی نفقه بین زن و شوهری درحین رسیدگی مرد فوت می کند که  دراین  صورت با توجه به این که

این دعوا قابلیت انتقال را دارد در مورد آن توقیف دادرسی اعلام می شود .

 

ایا فوت یکی از اصحاب پرونده در پایان دادرسی تاثیری در دادرسی خواهد داشت ؟

پس از پایان دادرسی فوت اصحاب دعوا مانعی برای اتخاذ تصمیم نبوده و دادگاه باید رای متناسب پرونده را صادر

کند .

زمانی با فوت اصحاب دعوی دادرسی متوقف می شود که دادرسی در جریان باشد.

برای توقیف دادرسی شرایطی وجود دارد که عبارت است از :

1- دادرسی تمام نشده باشد و در جریان باشد

2- دعوا از دعاوی قابل انتقال باشد

3- فوت اصحاب دعوا به دادگاه اعلام شود

 

دریک دعوای قابل انتقال که در دادگاه مطرح شده شخص الف  فوت می کند  ولی  شخص  ب  این موضوع را به

دادگاه اعلام نمی کند . دادگاه به پرونده رسیدگی کرده وحکم به ضرر شخص ب می دهد .

ایا این شخص می تواند به دادگاه تجدیدنظر به این دلیل که شخص فوت کرده ودادگاه نباید وارد ماهیت پرونده میشده

ومی بایست قرار توقیف دادرسی را اعلام می کرده اعتراض کند؟

خیر – نمی تواند با این استدلال  به دادگاه تجدیدنظراعتراض کند زیرا دادگاه بدوی از فوت شخص الف بی اطلاع

بوده واین موضوع می بایست از طرف شخص ب به اطلاع دادگاه می رسید .

زمانی دادگاه مکلف است که قرار توقیف دادرسی را صادر کند  که  دعوا قابل انتقال باشد و فوت  یک از اصحاب

دعوب به دادگاه اعلام شود در غیر اینصورت دادگاه تکلیفی برای صدور قرار توقیف دادرسی ندارد .

 

آثار توقیف دادرسی

1- جریان دادرسی معلق می شود وپایان پیدا نمی کند واین یک امر تعلیقی است . به این معنی که با توقیف دادرسی

نتیجه مشخص نمی شود بلکه فقط دادرسی معلق و متوقف می شود.

2- مواعد قانونی هم حالت تعلیق ومعلق پیدا می کنند. به  طور مثال  شخصی  مکلف  شده است  مبلغی را به عنوان

هزینه کارشناسی ظرف  مدت یک هفته  پرداخت  کند  که در این حین  یکی از اصحاب دعوا فوت  می کند  با  این

اوصاف نیزپرداخت هزینه کارشناسی درمدت یک هفته نیز معلق خواهد شد .

3- دادگاه باید بررسی کند که آیا دلایل فوت درست است یا خیر. اگرقانع  کننده  بود نمی تواند  دستور بایگانی کردن

پرونده را دهد بلکه باید قرارتوقیف دادرسی را اعلام ودر ان  قرارنام متوفی را نیزقید کند.

نتیجه : دادگاه تکلیف دارد قرارتوقیف دادرسی را صادر کند.

4- قرار توقیف دادرسی صادر شده به طرف مقابل اعلام شود وضمنا این  قرار به استناد ماده 332 ق .ا .د . م قابل

اعتراض و تجدیدنظر خواهی نیست.

5- با معرفی وراث متوفی دعوا مجددا ادامه پیدا کند .

 

نکته :در برخی از مواقع یک عمل حقوقی میتواند یک دعوا را به جریان  بیاندازد  مانند پرداخت هزینه کارشناسی

از سوی یکی از اصحاب دعوا.

 

طواری دادرسی درمورد قراراناطه

ماده 19 قانون آئین دادرسی مدنی

اناطه یکی از مواردی است که دادرسی را متوقف می کند ولی وضعیت آن در مورد اشخاص متفاوت است.

در مورد اناطه یک ادعا و یک دعوا باید مطرح شود مانند زنی ازدادگاه مطالبه نفقه عقب افتاده خود را ازشوهرش

می کند ولی مرد منکر رابطه زوجیت بین انها می شود که دراین  صورت دعوی نفقه  متوقف شده تا تکلیف رابطه

زوجیت انها در دادگاه حقوقی مشخص شود .

دراناطه ممکن است تکلیف دعوانیز مشخص شود و درصورتی که  گواهی لازم به دادگاه ارائه نشود  قراررد دعوا

صادر می شود ولی در توقیف دادرسی  در مورد اشخاص  تکلیف  دعوا شخص نمی شود  بلکه دادرسی معلق می

ماند .

شکل دیگر از قرار اناطه

قراراناطه ممکن است  به شکل دیگری مطرح شود به طور مثال شخصی در یک جریان  دادرسی  معمولی حضور

پیدا کرده که ازسوی طرف مقابل حکمی به دادگاه  ارائه می شود  که  از ان بی اطلاع  بوده  و حقوق او را متزلزل

می سازد . دراین صورت این شخص می تواند به این حکم اعتراض کند .

نکته : علاوه بر دادگاه بدوی اعتراض ثالث طاری در مرحله تجدیدنظر نیز وجود دارد.

شخصی که در مرحله دیوانعالی کشورمتوجه صدور حکمی  که  به ضرر اوست   شده است آیا این شخص

میتواند به آن حکم اعتراض کند؟

بله-  به استناد ماده 423 و بند ب ماده 432 قانون آئین دادرسی مدنی این شخص حق اعتراض به این حکم را دارد.

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۱۳۹۰/۱۰/۰۸ساعت ۱۹:۲۶ بعد از ظهر  توسط امین میرزابابائی  |