مطالب و جزوات درسی

جلسه اول و دوم ۲۰/۷/۱۳۹۰

 

تفاوت معسر و ورشکسته

1- دراعسارمعصرازاداره اومال خود منع نمی شود ولی در مرشکستگی از تاریخ ورشکستگی اداره اموال تاجربه

مدیرتصفیه یا اداره تصفیه واگذارمیشود.

2- حق طرح دعوای شخصی طلبکاران  علیه معسر و معسرعلیه  طلبکاران ازبین  نمی رود ولی  تاج رورشکسته

عکس این م.ض.ع صادق است.

3- حکم اعسار دارای جنبه نسبی است یعنی  فقط میان معسر وشخصی که  دعوا را طرح کرده  است قابل اثر است

 درحالی که حکم  ورشکستگی  اثرعام  دارد  و درمورد  کلیه  طلبکاران از تاجر ورشکسته  چه طرح دعوی کرده

باشند و چه نکذده باشند لازم الاجرا و لازم الرعایه است. 

ورشکستگی

ماده 412 قانون تجارت

ورشکستگی تاجریا  شرکت تجاری  درنتیجه  توقف از تادیه  وجوهی است که برهده اوست حاصل می شود . حکم

ورشکستگی تاجری را که حین الفوت درحال توقف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز می توان صادرکرد .

به عبارت ساده تر ورشکسته کسی است که  درامر تجارت  او توقف  حاصل شده وتوانایی یرداخت دیون خویش را

نداشته باشد

 

انواع تاجر در باب ورشکستگی

1- تاجرحقیقی در قید حیات

2- تاجر متوفی

3- شرکت تجاری

درحقوق ایران ورشکستگی خاص تاجر است واز اشخاص غیرتاجر ورشکستگی پذیرفته نشده وفقط مختص تاجر

است . اگر اشخاص حقوقی غیر تاجردر پرداخت دیون خویش توقف داشته باشند معسر تلقی می شوند.

اعسار یا معسر حالت افرادی است که قدرت و توانائی پرداخت دیون خویش را ندارند.

تاجرکیست وبه چه کسانی تاجر می گویند؟

طبق ماده 1 قانون تجارت تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار بدهد

 

انواع معاملات تجاری ؟

ماده 2 قانون تجارت در مورد  معاملات ذاتی

ماده 3 قانون تجرات درمورد معاملات تبعی

کسبه جزء نیز مشمول ماده 32 قانون اعسار و708 قانون آئین دادرسی مدنی  بوده و ورشکستگی انها پذیرفته نمی

شود وطبق اشخاص حقیقی غیر تاجربا انها برخورد خواهد شد.

احراض تاجر بودن کسی که تقاضای  ورشکستگی او شده است  با محکمه می باشد . اولین عمل دادگاه این است که

ایا این شخص تاجر است یا خیر. وبعد ازاحراض تاجر بودن  دادگاه برسی می کند که ایا او ازپرداخت دیون خویش

متوقف شده است یا خیر و همین که  برای دادگاه  محرض شد  که  تاجر ورشکسته است ، حکم  ورشکستگی او را

صادر می کند. ودرصورتی که دادگاه متوجه شود که تاجر قدرت پرداخت دیون خویش را دارد دراین صورت قرار

رد دعوی را صادر می نماید.

نکته : احراز این که شخص تاجر است یا خیراز طریق رسیدگی ماهیتی بوده وباید به صورت حکم باشد.

نکته : حکم به ورشکستگی تاجر فقط مربوط به خود شخص تاجر است و نسبت به  اشخاص دیگرموثر نیست زیرا

کسانی که به عنوان نمایندگی ، وکالت و به حساب  تاجر مبادرت  به تجارت می کنند  نمی توانند ورشکستگی او را

اعلام نمایند به عبارت ساده تر اعلام ورشکستگی فقط و فقط از سوی شخص تاجرپذیرفته می شود.

در مورد حق العمل کاری ودلالی نیز به استناد ماده 2 قانون تجارت حکم ورشکستگی در مورد انها اعمال شده ودر

صورت داشتن شرایط ورکستگی ، حکم ورشکستگی در مورد انها صادر می شود.

 

ایا تاجر متوفی را می توان ورشکسته اعلام کرد؟

طبق قسمت دوم ماده 412 قانون تجارت حکم  ورشکستگی  تاجری که حین الفوت درحال  توقف بوده تا یک سال

بعد ازمرگ او نیزمی توان صادر نمود.

البته بعد ازپایان مدت ذکرشده درخواست شخص خواهان مشمول مرور زمان می شود.

طبق ماده 274 امورحسبی ترکه متوفی درصورتی که متوفی بازرگان  باشد ، تابع مقررات تصفیه امور بازرگانان

 متوقف است . یعنی اگر تاجر ورشکسته فوت کرد ترکه او طبق قانون امور حسبی  تعیین نمی شود  بلکه با رعایت

قوانین مربوط به بازرگانان متوقف اعمال می شود

 

شرکتهای تجاری

درحقوق ایران حکم به ورشکستگی شرکتهای تجاری مانند  تجارحقیقی  تابع مقررات  مربوط به ورشکستگی لحاظ

می شود (( ازماده 412 به بعد))

شرکتهای تجاری قید شده درماده 412 ق ت از باب تاکید آورده ذکر شده است زیرا دربند 4ماده 3 معاملات شرکت

های تجاری ، عمل تجاری محسوب شده و ورشکستگی در مورد انها اعمال می شود.

 

شرکتهای تجاری از باب ورشکستگی


1- شرکتهای مشمول ورشکستگی

2- تاثیرورشکستگی شرکت درشرکا و بلعکس

3- وضعیت مدیران شرکتهای ورشکسته

 

شرکتهائی که مشمول ورشکستگی می شوند موضوع ماده 20 قانون تجارت هستند که عبارت است از:

1- شرکتهای سهامی عام وخاص

2- شرکت با مسئولیت محدود

3- شرکت تضامنیچ

4- شرکت نسبی

5- شرکت مختلط سهامی و غیر سهامی

6- تعاونی ها

سوال :  ایاشرکتهائی که عملا وجود دارند ولی به ثبت نرسیده اند می توانند ورشکسته شوند یاخیر؟

خیر این چنین شرکتهایی شخصیت حقوقی ندارند  و شخصیت  حقوقی شرکتها  از تاریخ  به  ثبت رسیدن آنها شکل

میگیرد و درنتیجه نمی توانند ورشکسته شده یا نسبت به انها ورشکستگی اعلام کرد.

 

سوال:ایا  شرکت درحال انحلال را می توان ورشکسته اعلام کرد یاخیر؟

بله – تازمانی  که عملیات تصفیه و انحلال شرکت خاتمه  نیافته است ، این  شرکت درحال  انحلال  واجد  شخصیت

حقوقی بوده و شرکت تجاری که دارای شخصیت حقوقی است قابلیت ورشکسته شدن را نیز دارد.

 

سوال: هرگاه شرکت دارای شعب متعدد باشد ورشکستگی درشعب آن چه تاثیری در  ورشکستگی شرکت مادر و بلعکس دارد؟

با توجه به اصل وحدت دارائی اشخاص ازجمله اشخاص حقوقی و با عنایت به وحدت شخصیت شرکت مادربا شعب

آن ، ورشکستگی شرکت مادر به کلیه شعب سرایت میکند و بلعکس ورشکستگی شعب به ورشکستگی شرکت مادر

سرایت خواهد کرد. مگراین که شرکت مادر بتواند بدهی شعب را تدراک دیده و پرداخت نماید

 

 

 

پایان جلسه اول دوم

 

 

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۱۳۹۰/۰۸/۱۲ساعت ۱۰:۳۴ قبل از ظهر  توسط امین میرزابابائی  |